Algemene Voorwaarden Fieldworks Direct B.V.

 

A. OVEREENKOMSTEN TOT VERKOOP EN LEVERING
1. Algemeen

1.1
In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
- Leverancier: Fieldworks Direct B.V.
- Wederpartij: iedere (rechts)persoon die met de leverancier een overeenkomst wenst af te sluiten of heeft afgesloten.
1.2
Alle door de leverancier gedane aanbiedingen, afgesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden beheerst door deze Algemene Voorwaarden. Afwijkingen hiervan dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.
1.3
De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De wederpartij wordt voor de totstandkoming van de overeenkomst hiervan door de leverancier op de hoogte gesteld.

2. Aanbiedingen

2.1
Iedere aanbieding is vrijblijvend en leidt eerst tot een overeenkomst, wanneer die aanbieding na de aanvaarding door de wederpartij niet schriftelijk door de leverancier wordt herroepen. Een herroeping zal uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de aanvaarding worden verzonden.
2.2
Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor de leverancier slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. De leverancier is niet verplicht detailgegevens te verstrekken tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
2.3
Alle bij de aanbieding verzonden brochures/prijslijsten en alle daarbij verstrekte (technische) gegevens in de vorm van tekeningen, ontwerpen, modellen, monsters, e.d. alsmede alle andere schriftelijke stukken blijven uitdrukkelijk het intellectueel eigendom van de leverancier.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier is het de wederpartij uitdrukkelijk verboden om dergelijke informatie te kopiëren en/of aan derden op welke wijze dan ook, kenbaar te maken en/of door derden te laten gebruiken en/of door te verkopen. Het gebruik van deze informatie dient beperkt te blijven tot eigen gebruik in het kader van de verstrekte opdracht. Op eerste verlangen van de leverancier en in geval de wederpartij geen overeenkomst afsluit binnen de aanbiedingstermijn of deze annuleert, dient alle informatie onmiddellijk te worden geretourneerd.
2.4
De leverancier is gerechtigd om de kosten welke zijn gemaakt om de aanbieding te doen aan de wederpartij in rekening te brengen indien geen overeenkomst wordt afgesloten.
2.5
Standaarddocumentatie zoals onder andere fabriekstekeningen, beschrijvingen, instructies en testcertificaten worden kosteloos toegezonden, tenzij anders door de leverancier wordt vermeld. Grotere aantallen en/of andere dan standaarddocumenten worden doorberekend.
2.6
Aangeboden prijzen gelden slechts voor de aangeboden hoeveelheden.

3. Overeenkomst

3.1
Een overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat de leverancier de order uitdrukkelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. In geval van een bindende aanbiedingstermijn geldt dat de overeenkomst tot stand komt op het moment van acceptatie van het aanbod door de wederpartij.
De opdrachtbevestiging of het bindende aanbod wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.2
Eventuele later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen, alsmede (mondelinge) toezeggingen gedaan door de leverancier en/of diens personeel, vertegenwoordiger(s), agenten of andere tussenpersonen zijn slechts bindend indien de leverancier deze schriftelijk heeft bevestigd, door een daartoe bevoegd persoon.
3.3
Bij eventuele orderwijzigingen c.q. (gedeeltelijke) annulering daarvan door de wederpartij is de leverancier gerechtigd om de daaraan verbonden (extra) kosten door te berekenen en de levertijd opnieuw vast te stellen.
Alles onder voorbehoud van de voorafgaande schriftelijke toestemming en vergoeding van de reeds door de leverancier verrichte werkzaamheden.
3.4
Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.5
Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
3.6
De leverancier is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
3.7
De leverancier is bevoegd om voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk zal de leverancier hieromtrent met de wederpartij overleg plegen.

4. Prijzen

4.1
Tenzij een bindende aanbiedingstermijn geldt, is elke prijsopgave vrijblijvend.
4.2
Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen:
-gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;
-gebaseerd op levering aan bedrijf wederpartij of een andere door de wederpartij aangegeven bestemmingsplaats;
-exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
-exclusief de kosten van montage en inbedrijfstelling, tenzij anders vermeld, in welk geval deze afzonderlijk worden gespecificeerd;
-exclusief de kosten van verpakking, in- en uitlading, vervoer en verzekering;
-vermeld in Nederlandse valuta, onder voorbehoud van koerswijzigingen welke worden doorberekend indien de officiële valutapariteit op het moment van levering meer dan 2% afwijkt van de valutapariteit op aanbiedingsdatum, welke op 100 wordt gesteld.
4.3
In geval van verhoging van een of meerdere kostprijsfactoren is de leverancier gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

5. Levering en levertijd

5.1
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering franko aan huis/bedrijf van de wederpartij of een door deze aangegeven andere bestemmingsplaats. Voor orders welke een door de leverancier aan te geven bedrag niet te boven gaan, kan door de leverancier een bedrag aan administratiekosten berekend worden. Als leveringstijdstip geldt het moment dat de goederen worden uitgeladen/gelost (de feitelijke overdracht); het risico der goederen gaat dan over op de wederpartij. Dit geldt ook indien de leverancier de goederen moet monteren c.q. in bedrijf stellen.
5.2
De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking uiterlijk binnen 24 uur na levering op eventuele tekorten (manco’s) of beschadigingen te (laten) controleren, of deze controle uit te voeren na mededeling door de leverancier dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.
5.3
De wederpartij dient de bij aflevering aanwezige tekorten en/of beschadigingen uiterlijk binnen 24 uur na levering rechtstreeks schriftelijk aan de leverancier te melden, bij gebreke waarvan de leverancier gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.
5.4
De leverancier is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd, de wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 van deze Voorwaarden.
5.5
Door de leverancier bij de aanbieding opgegeven leveringstermijnen hebben niet de strekking fataal te zijn, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de wederpartij de leverancier derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.
5.6
De goederen gelden als geleverd wanneer deze of de belangrijkste onderdelen daarvan ter beproeving bij de betreffende fabrikant (leverancier of derde) gereed staan, respectievelijk wanneer de goederen ter keuring/verzending gereed staan. Een en ander nadat de wederpartij hiervan schriftelijk in kennis is gesteld.
5.7
De leverancier is verplicht om de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch zal nimmer aansprakelijk zijn voor de gevolgen van de overschrijding daarvan. Bij overschrijding is de leverancier niet gehouden tot (schade)vergoeding van welke aard dan ook. Overschrijding geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren c.q. afname te weigeren. In geval van excessieve overschrijding zullen partijen in overleg treden.
5.8
In geval de goederen niet binnen de leveringstijd worden afgenomen of in geval de overeengekomen afroeptermijn door de wederpartij niet in acht is genomen, is de leverancier gerechtigd de betreffende goederen te factureren terwijl de goederen dan volledig voor rekening en risico van de wederpartij worden opgeslagen.

6. Transport/risico

6.1
De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan de leverancier is verstrekt, door de leverancier ais goed huisvader/koopman bepaald. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake verpakking en/of transport, waaronder mede verstaan wordt verplaatsing binnen het bedrijfsterrein, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij de kosten hiervan vergoedt.
6.2
Het transport der goederen geschiedt in beginsel voor risico van de leverancier. De aansprakelijkheid van de leverancier is te allen tijde beperkt tot de dekking/vergoeding welke de betreffende transportassuradeuren verstrekken. De leverancier is gerechtigd om een assurantietoeslag in rekening te brengen.
6.3
De leverancier is gerechtigd om in geval de geleverde goederen een bepaalde door de leverancier te geven factuurwaarde niet overschrijden administratie/verpakkings/verzendkosten in rekening te brengen.

7. Emballage

7.1
Slechts duurzame emballage, mits in goede bruikbare staat, wordt tegen kostprijsvergoeding door de leverancier teruggenomen. Dergelijke emballage wordt afzonderlijk op de afleveringsdocumenten/factuur vermeld op kostprijsbasis.
7.2
Indien de geretourneerde duurzame emballage in duidelijk minder goede staat is dan toen zij door de wederpartij werd ontvangen, is de leverancier gerechtigd hiervoor een vergoeding te berekenen. De wederpartij is niet bevoegd om eenzijdig de waarde van de emballage in mindering te brengen op het aan de leverancier verschuldigde.

8. Overmacht (Niet Toerekenbare Tekortkoming)

8.1
Onder overmacht wordt te dezen verstaan:
Elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van de leverancier kan worden verlangd. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig (ziekte)verzuim van het personeel, transportmoeilijkheden, onvoldoende toevoer van grondstoffen/onderdelen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden, contingenteringen, bedrijfsstoringen bij de (toe)leverancier(s), alsmede wanprestatie bij de (toe)leverancier(s) waardoor de leverancier haar verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kan nakomen.
8.2
Indien naar het oordeel van de leverancier de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft de leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
8.3
Is naar het oordeel van de leverancier de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst volgens de Wet en de daaraan verbonden gevolgen.
8.4
De leverancier is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.

9.Garantie/service

9.1
Met inachtneming van het elders in deze Voorwaarden bepaalde garandeert de leverancier de deugdelijkheid van de gebruikte materialen en de toegezegde eigenschappen en de hiermee samenhangende juiste werking. Deze garantie geldt voor nieuwe producten voor een periode van 12 maanden na levering (inclusief de eventuele 'zichtperiode'), tenzij anders overeengekomen. Garantie voor de door de leverancier elders ingekochte goederen wordt slechts gegeven indien en voorzover de oorspronkelijke fabrikant(en) deze verstrek(t) (ken).
9.2
Gebreken aan geleverde goederen welke onder de garantie vallen worden, uitsluitend ter beoordeling van de leverancier, hetzij hersteld dan wel door nieuwe levering vervangen indien de gebreken naar het oordeel van de leverancier/ fabrikant te wijten zijn aan constructiefouten, de gebruikte materialen of de uitvoering waardoor deze voor de wederpartij onbruikbaar zijn ter zake van de betreffende bestemming der goederen.
9.3
Goederen die voor garantiewerk in aanmerking komen, dienen franko aan de leverancier te worden toegezonden. Indien de leverancier buiten het eigen bedrijf garantiewerk dient te verrichten, is de leverancier gerechtigd de reis- en verblijfkosten aan de wederpartij in rekening te brengen, alsmede eventuele (bijzondere) transportkosten en de kosten van de te gebruiken beproevingsapparatuur. Garantiewerk vindt in beginsel plaats binnen het bedrijf van de leverancier (service-afdeling) en wel tijdens de normale werkuren. Uitsluitend in geval er een afzonderlijk service-contract is afgesloten, kunnen garantiewerkzaamheden buiten normale werkuren plaats vinden. Indien blijkt dat de ter (garantie) reparatie aangeboden goederen geen gebreken vertonen, zijn alle gemaakte kosten voor rekening van de wederpartij, ook tijdens de garantieperiode.
9.4
Alle garantieaanspraken vervallen indien de wederpartij zelf wijziging(en) in of reparatie(s) aan het geleverde (laat) verricht(en) dan wel het geleverde niet nauwkeurig gebruikt volgens de bijgeleverde (fabrieks)voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt/gebruikt en/of voor andere doeleinden gebruikt dan de daaraan gegeven oorspronkelijke bestemming.
9.5
Deze garantiebepalingen gelden niet voor verbruiksartikelen. Niet-nakoming door de wederpartij van een van diens verplichtingen ontheft de leverancier van zijn garantieverplichtingen.
Voldoening aan de garantieplicht geldt als enige en volledige schadevergoeding.

10. Retentierecht

10.1
Op alle goederen welke zich van of namens de wederpartij onder de leverancier bevinden, ongeacht de oorzaak, heeft de leverancier het recht van terughouding zolang de wederpartij niet aan al zijn verplichtingen jegens de leverancier heeft voldaan.
10.2
De leverancier is gehouden deze goederen volgens goed koopmans gebruik te beheren zonder dat de wederpartij enig recht op (schade)vergoeding kan doen gelden in geval van teniet gaan, gedeeltelijk verlies en/of schade buiten schuld van de leverancier. Het risico der goederen blijft aldus bij de wederpartij.

11. Aansprakelijkheid

11.1
Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product) aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is de leverancier niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden. Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde, is de leverancier in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door:
-onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door gebruik daarvan, voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is;
-onzorgvuldig gedrag van de wederpartij, door diens personeel of andere door hem ingeschakelde personen;
-schending van octrooien, licenties en/of andere intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg van gebruik van door of namens de wederpartij verstrekte gegevens zoals tekeningen, modellen, ontwerpen en dergelijke.
11.2
Indien de leverancier bij de montage en/of het bedrijfsgereedmaken behulpzaam is, zonder dat dit in de opdracht is vermeld, geschiedt zulks voor risico van de wederpartij.
11.3
Ter zake van verstrekte adviezen is de leverancier slechts aansprakelijk voor normaliter vermijdbare en/of voorzienbare tekortkomingen daarin doch ten hoogste voor een bedrag gelijk aan de bedongen adviesvergoeding.
11.4
De aansprakelijkheid van de leverancier wordt mede beoordeeld op grond van eventuele product-/bedrijfsschadeverzekeringen van de leverancier.
Behoudens de dekking hiervan is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de netto-factuurwaarde van het geleverde, respectievelijk beperkt tot de verzekerde som van de aansprakelijkheidsverzekering van de leverancier. Zonodig verstrekt de leverancier op verzoek van de wederpartij Informatie tot welk bedrag de leverancier verzekerd is.
11.5
Voldoening aan de geldende garantie-/reclameverplichtingen en/of betaling van de vastgestelde schade door de leverancier of diens assuradeur(en) wordt aangemerkt als enige en algehele schadevergoeding. Voor het overige vrijwaart de wederpartij de leverancier uitdrukkelijk en volledig.
11.6
De vordering tot schadevergoeding en/of herstel of vervanging verjaart door verloop van één jaar nadat de schade en/of het gebrek door de wederpartij blijkens schriftelijke berichtgeving is onderkend danwel redelijkerwijs had behoren te worden onderkend en verjaart in ieder geval drie jaar na de levering.
11.7
Indien de leverancier de goederen elders dient in te kopen, zullen de eventueel op die transactie toepasselijke (contracts)bepalingen ook gelden jegens de wederpartij, indien en voorzover de leverancier zich hierop beroept.

12. Reclames

12.1
Eventuele reclames worden slechts in behandeling genomen indien deze binnen 8 dagen na levering rechtstreeks schriftelijk door de leverancier ontvangen zijn. Voor verborgen gebreken geldt dat de reclamering binnen de garantietermijn dient plaats te vinden. Een en ander onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Reclamering ter zake van uitwendig waarneembare gebreken dient onmiddellijk te geschieden op de beproevings-/keuringsdatum in de betreffende fabriek van de (toe)leverancier dan wel, in geval geen beproeving/keuring plaatsvindt, binnen de hiervoor genoemde termijn.
12.2
Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na verzenddatum der facturen.
12.3
Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door de leverancier in behandeling genomen.
12.4
Indien de reclame door de leverancier gegrond wordt bevonden, dan is de leverancier uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen/repareren zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
12.5
Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van de leverancier.
12.6
Retoumering van het geleverde, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming en verzendinstructies van de leverancier.

13. Intellectuele eigendomsrechten

13.1
Ter zake van de (bijgeleverde software, randapparatuur, technische gegevens, schakel- en/of werkschema's, gebruiks- en/of bedieningsvoorschriften, tekeningen en alle andere essentiële documentatie geldt dat de wederpartij zich heeft verplicht deze alleen voor eigen (intern) gebruik aan te wenden en op geen enkele wijze en aan wie dan ook zal doorleveren c.q. verkopen.
13.2
Indien de wederpartij in Nederland aansprakelijk wordt gesteld wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten (industriële eigendom en auteursrecht) ter zake van de door leverancier verkochte goederen en de wederpartij de leverancier hiervan onmiddellijk op de hoogte stelt en de wederpartij de leverancier een volmacht verstrekt om tegen deze aansprakelijkheidsstelling verweer te voeren, dan is de leverancier verplicht om zulks op eigen kosten te doen en eventueel aan de rechthebbende of door leverancier toegekende schadevergoeding te betalen.
13.3
Indien de wederpartij aan de in lid 1 genoemde voorwaarden heeft voldaan, kan de leverancier naar eigen keuze aan de wederpartij het gebruiksrecht verschaffen van het/de betreffende goed(eren) dan wel een vervangend ofwel gewijzigd goed leveren welke geen inbreuk maakt, dan wel de wederpartij na terugzending de koopprijs restitueren onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding voor de tijd dat de wederpartij het goed heeft gebruikt.
13.4
De leverancier kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld ter zake van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten als gevolg van wijziging van een door de leverancier verkocht en geleverd goed of van toepassing van dat goed op een andere wijze dan die welke de leverancier heeft voorgeschreven of van integratie van het goed met niet door de leverancier geleverde goederen.

14. Eigendomsvoorbehoud

14.1
Alle door de leverancier geleverde goederen blijven op het moment van volledige betaling van al hetgeen de wederpartij, uit welken hoofde ook, jegens de leverancier verschuldigd is, hieronder tevens begrepen de toekomstige vorderingen op de wederpartij, met inbegrip van rente en kosten (en in geval van rekening-courant wordt geleverd tot op het moment van de vereffening van het eventueel ten laste van de wederpartij komende saldo) het eigendom van de leverancier.
14.2
De wederpartij is verplicht om de geleverde goederen zolang deze niet worden gebruikt kenbaar afgescheiden te houden van andere goederen zolang de eigendom niet is overgegaan.
14.3
In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surséance, faillissement onder curatelenstelling, overlijden of liquidatie van zaken van de wederpartij, zal de leverancier het recht hebben om, na verzending van een ontbindingsverklaring op grond van verzuim van de wederpartij, het (mogelijk) geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd alle rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke de leverancier ten laste van de wederpartij heeft ineens en dadelijk opeisbaar.
14.4
De wederpartij verstrekt op eerste verlangen van de leverancier een volmacht om de (nog) niet betaalde goederen onmiddellijk terug te nemen, waar deze zich ook bevinden.
14.6
De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde. In geval de (nog) niet betaalde goederen worden doorgeleverd, is de wederpartij verplicht het eigendom voor te behouden en op eerste verlangen van de leverancier alle vorderingen, tot het verschuldigde bedrag, aan de leverancier te cederen.

15. Betaling

15.1
Tenzij anders overeengekomen, dient betaling netto-contant bij (aflevering te geschieden, of middels storting of overmaking op een door de leverancier aangewezen bank- of girorekening, binnen 30 dagen na factuurdatum, of in geval van montage/ installatie vanaf de datum van montage/installatie. Deze laatste datum wordt verminderd met het aantal dagen waarmede, buiten toedoen van de leverancier, de montage/installatie wordt vertraagd. De leverancier is gerechtigd om een kredietbeperkingstoeslag of betalingskorting toe te kennen welke vooraf wordt medegedeeld. De op de bank-/giroafschriften van de leverancier aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
15.2
ledere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door de leverancier gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
15.3
In gevallen dat de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd;
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
heeft de leverancier door het enkel plaatsgrijpen van een der bovenvermelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door de leverancier verrichte werkzaamheden en/of leveringen terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd de rechten op vergoeding van kosten, schaden en interessen.

16. Annuleringsplicht

16.1
De wederpartij heeft het recht de overeenkomst te annuleren in gevallen dat:
- de leverancier bij overschrijding van de levertijd opnieuw een afgesproken redelijke levertijd zonder rechtvaardigingsgrond overschrijdt en de wederpartij schriftelijk voor de gegunde hernieuwde leveringstermijn heeft verklaard afname te weigeren bij hernieuwde overschrijding;
- de leverancier niet aan haar leveringsplicht kan voldoen, binnen een redelijke termijn op het moment dat de leverancier dit kenbaar maakt aan de wederpartij.
Eventuele schade van de wederpartij wordt bij annulering nimmer vergoed.

17. Rente en kosten

17.1
Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is de leverancier gerechtigd om vanaf 30 dagen na factuurdatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand te berekenen over het nog openstaande bedrag.
17.2
Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag.

18. Toepasselijk recht/geschillen

18.1
Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan vanwege de leverancier worden beheerst door Nederlands Recht, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag).
18.2
Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de binnen het vestigingsgebied van de leverancier bevoegde Burgerlijke Rechter, zulks voorzover de wet dit toelaat.
18.3
Het in lid 2 bepaalde laat onverlet het recht van de leverancier om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels, bevoegde Burgerlijke Rechter, dan wel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.

B. BIJZONDERE VOORWAARDEN TER ZAKE VAN MONTAGE/INSTALLATIEWERK

19. Algemeen

19.1
Deze bijzondere Voorwaarden gelden naast en in aanvulling op het hiervoor bepaalde in de artikelen 1 t/m 18 tenzij hieronder daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken.
19.2
Onder leverancier wordt hier mede verstaan de bij het montage/installatiewerk ingeschakelde derde uitvoerder die ten name van de oorspronkelijke leverancier het werk uitvoert.

20. (Op)levering

20.1
De schriftelijke orderbevestiging van de leverancier is bindend voor wat betreft het installatiewerk en de daarmee gemoeide (op)leveringstermijn. De (op)leveringstermijnen nemen een aanvang vanaf:
a. de datum van totstandkoming der overeenkomst;
b. de datum dat de wederpartij alle noodzakelijke gegevens aan de leverancier heeft verstrekt;
c. de datum dat de wederpartij een bedongen vooruitbetalingstermijn heeft voldaan;
d. de datum dat de wederpartij de door een bevoegde persoon goedgekeurde tekeningen, ontwerpen e.d. aan de leverancier heeft doen toekomen en wel na de laatste van een van de genoemde data.
20.2
Voor overschrijding van de (op)leveringstermijn, geldt het bepaalde van artikel 5 onverkort. De wederpartij is niet gerechtigd om in geval de vertraging in de levertijd als gevolg van overmacht aan de zijde van de leverancier (artikel 8), afname van de installatie te weigeren dan wel de overeenkomst te annuleren. Zolang de wederpartij haar verplichtingen niet stipt nakomt, kan de leverancier de (op)levering opschorten.
20.3
Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
a. indien de wederpartij het werk na inspectie heeft goedgekeurd;
b. nadat de leverancier de wederpartij heeft medegedeeld dat het werk is geïnstalleerd, afgemonteerd en/of bedrijfsklaar is. De wederpartij dient de leverancier de vereiste beproevingsfaciliteiten te verschaften. Het ontbreken van een onderdeel, welke door een derde (toe)leverancier had moeten worden geleverd, is geen reden om het werk als niet opgeleverd te beschouwen;
c. na verloop van 8 dagen nadat de leverancier schriftelijk heeft medegedeeld dat het werk voltooid/bedrijfsklaar is en de wederpartij heeft nagelaten het werk binnen deze termijn te inspecteren c.q. te (laten) beproeven;
d. nadat de wederpartij het werkfeitelijk in gebruik heeft genomen. Bij ingebruikname van een deel wordt dat deel ais opgeleverd beschouwd.
20.4
Kleine niet essentiële gebreken worden door de leverancier zo spoedig mogelijk hersteld en kunnen voor de wederpartij geen reden zijn om de goedkeuring te onthouden.
20.5
Adviezen/gegevens van de leverancier omtrent plaatsing en/of gebruik van de installatie worden naar beste weten verstrekt zonder dat een bepaald resultaat wordt gegarandeerd.

21. Omvang van het werk

21.1
Het uit te voeren montage-/installatiewerk omvat de werkzaamheden zoals omschreven in de opdrachtbevestiging en, indien en voorzover overeengekomen, omvat het werk tevens de begeleiding/het onderricht inzake gebruik en bediening van de te leveren installatie aan het daartoe bij de wederpartij aangewezen personeel. Een en ander zal in onderling overleg worden geregeld, zonder dat de leverancier een bepaald resultaat garandeert ter zake van de begeleiding het onderricht
21.2
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, behoren de volgende werkzaamheden, leveringen en voorzieningen niet tot de verplichtingen van de leverancier. De wederpartij is verplicht er voor te zorgen dat deze tijdig worden verricht/uitgevoerd opdat het door de leverancier te verrichten werk geen vertraging ondervindt.
a. Grond-, bestratings-, hei-, breek-, funderings-, beton-, timmer- en stofferingswerk of andere bijkomende werken, van welke aard dan ook. In ieder geval zal de wederpartij voor een goede bereikbaarheid van de werkplaats moeten zorgen.
b. Meerdere hulp voor het verplaatsen van stukken, welke redelijkerwijs niet door twee mensen te hanteren zijn, alsmede de te bezigen hijs- en/of hefwerktuigen.
c. Het ter beschikking stellen, opstellen en na gereedkomen van het werk weer verwijderen van steigers, stellingen en ladders.
d. De levering van brandstoffen en hulpmaterialen zoals perslucht, gas, water, elektriciteit, en de vereiste aan/afvoerleidingen, nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden, alsmede voor eventuele beproeving en inbedrijfstelling, en de levering van schakel- en beveiligingsapparatuur en leidingen voor de te leveren elektromotoren en/of andere elektrische apparatuur uitgezonderd aanloop- en regelweerstanden die deel uitmaken van de elektrische apparatuur.
e. Het tijdens de duur van het werk ter beschikking stellen, in de directe nabijheid van het uit te voeren werk, van een droge verwarmde, verlichte en afzonderlijk afsluitbare ruimte, van voldoende omvang, als onderkomen voor de betreffende werklieden en voor het opslaan van de te verwerken materialen, gereedschappen en persoonlijke eigendommen van deze werklieden.
f. Werkzaamheden om onderdelen van installatie(s), welke op het werk vuil zijn geworden of zijn beschadigd, weer in goede staat brengen, tenzij de verontreiniging of de beschadiging door de ondergeschikten van de leverancier geschiedt.
g. Het voor de oplevering van de installatie(s) in gebruik stellen en/of houden daarvan ten gerieve van de opdrachtgever.
h. Verlichting van de werkplaats zodanig dat het installatie-/montagewerk doorgang kan vinden.
21.3
Eveneens zal de wederpartij zorgen dat tijdig aanvragen worden gedaan en/of het verschuldigde wordt voldaan ter zake van voedingsleidingen, aansluitingen, precariorechten, de hinderwetvergunningen, (ver)bouwvergunningen e.d.
21.4
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zullen eventueel vervangen/afkomende materialen eigendom van de leverancier worden.

22. Meer-/minderwerk

22.1
De leverancier heeft het recht om meerwerk uit te voeren en door te berekenen zonder voorafgaande toestemming van de wederpartij indien het extra werk niet meer bedraagt dan 10% van het oorspronkelijke overeengekomen bedrag.
22.2
Wijzigingen in de opdracht afkomstig van de wederpartij of veroorzaakt door wijziging van omstandigheden waardoor de oorspronkelijke overeenkomst niet (volledig) kan blijven gehandhaafd, worden als zijnde meer- of minderwerk uitgevoerd en doorberekend. Alles binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid.
22.3
Indien meer-/minderwerk meer dan 10% afwijkt van de oorspronkelijke som treden partijen in overleg omtrent de te nemen maatregelen. In geval van annulering door de wederpartij is de leverancier gerechtigd om de tot dan toe gemaakte kosten c.q. geleverde goederen te factureren.
23. Garantie/aansprakelijkheid

23.1
De leverancier garandeert dat de geleverde/gemonteerde goederen voldoen aan de overeengekomen specificaties en de daaraan redelijkerwijs te stellen eisen inzake bruikbaarheid en deugdelijkheid. De garantieplicht beperkt zich tot reparaties en/of vervanging ter zake van eventuele tekortkomingen mits tijdig wordt gereclameerd.
23.2
De leverancier is niet aansprakelijk voor:
- het ontwerp van de installatie en/of onderdelen daarvan alsmede alle andere gegevens/informatie, indien niet afkomstig van de leverancier;
- invloeden op de installatie door toepassing van materiaal- en/of gebruiks- c.q. bedieningsvoorschriften welke niet van de leverancier afkomstig zijn;
- niet stipte naleving van de gebruiksvoorschriften omtrent bediening en/of energietoevoer;
- normale slijtage en beschadiging/slijtage veroorzaakt door overbebelasting of door invloed van abnormale omstandigheden;
- het toepassen van de wettelijk voorgeschreven veiligheidseisen.
In deze gevallen, onverkort het bepaalde in artikel 9, vervalt de garantieplicht van de leverancier.

24.Reclames

24.1
De wederpartij is verplicht om reclames inzake de capaciteit uiterlijk binnen een maand nadat het werk is opgeleverd rechtstreeks bij de leverancier, schriftelijk in te dienen.

25. Betaling

25.1
De leverancier is gerechtigd om in geval van montage/installatie termijnbetaling te verlangen, als volgt:
-1/3 bij het aangaan van de overeenkomst;
-1/3 bij het ter beproeving/keuring c.q. ter verzending gereed staan van de goederen of de belangrijkste onderdelen daarvan;
-1/3 binnen 30 dagen na verloop van de tweede termijn.

To Top